o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


důchodová reforma / APF ČR - Výnosy fondů DPS jsou velmi rozdílné. Střadatelům ale vydělávají výrazně více než „staré“ penzijní připojištění

Listopad 2017

Výnosy fondů DPS jsou velmi rozdílné. Střadatelům ale vydělávají výrazně více než „staré“ penzijní připojištění

V každém případě záleží na zvolené strategii, výnosy v DPS se pohybují mezi 0,06 a 7,5 %.pojištění / ČAP - Orkán Herwart byl druhou nejničivější vichřicí v České republice z pohledu pojištěných škod

Listopad 2017

V Praze dne 10. listopadu 2017 – Finanční objem pojistných událostí vzniklých v souvislosti s následky orkánu Herwart, jenž se územím České republiky prohnal 29. října 2017, vyčíslily pojišťovny na 1,371 mld. Kč. Vyplývá to z aktuálních statistik České asociace pojišťoven (ČAP), která sleduje průběh likvidace pojistných událostí členských pojišťoven

Celý článek ZDE

Zdroj: ČAPpojištění / Výsledky zátěžových testů pojišťovacího sektoru

15.11.2017

Pojišťovací sektor a sektor penzijních společností

Od roku 2011 provádí ČNB pravidelně jednou ročně společné zátěžové testy s vybranými tuzemskými pojišťovnami (mikrozátěžové testy). Jednou za dva roky rovněž probíhají evropské zátěžové testy organizované orgánem EIOPA, kterých se vybrané tuzemské pojišťovny účastní na individuálním základě od roku 2016. V roce konání evropských testů neprovádí ČNB své vlastní testy, avšak dle uvážení doplní scénáře EIOPA o dodatečné šoky tak, aby zátěžový scénář zohledňoval charakter ekonomického prostředí a pojišťovacího podnikání v ČR. Výsledky testů se zveřejňují jednou ročně v červnu pomocí Zprávy o finanční stabilitě nebo v druhé polovině roku ve formě samostatné zprávy v závislosti na časové organizaci testů.

 

Makrozátěžové testy penzijních společností (do r. 2014 penzijních fondů) provádí ČNB každoročně od roku 2007, nicméně podle aktuální metodologie od roku 2015. Výsledky jsou zveřejňovány v červnu pomocí Zprávy o finanční stabilitě.důchodová reforma / 25 tisíc českých seniorů nemá penzi ani 5 000 korun

Říjen 2017

Alarmující údaje zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení.daně / Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

12.10.2017

isková zpráva Finanční správy

Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb a další. Jejím cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi.

Celé znění informace o daňových povinnostech poskytovatelů ubytovacích služeb naleznete: Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)

Zdroj: MFdůchodová reforma / Důležitá data z oblasti důchodů za rok 2016 shrnuje statistická ročenka ČSSZ

 

Říjen 2017

Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ.

Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Např. v kapitole o vyplácených důchodech je uvedeno, kolik bylo k 31. 12. 2016 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Soubor vyplácených důchodů je popsán i v členění podle krajů, průměrné výše důchodu, průměrného věku důchodce a podle druhu důchodu. Sestavy zároveň uvádějí zastoupení žen a mužů.

Údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech jsou rozšířeny o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO)....tiskové zprávy / čnBlog – Proč ČNB není jedno, kdo si bere hypotéku

04. 10. 2017

čnBlog – Proč ČNB není jedno, kdo si bere hypotéku

Simona Malovaná z odboru finanční stability přibližuje čtenářům, co ČNB motivovalo k tomu, aby začala více sledovat, kdo a jak vysoký úvěr si na pořízení nemovitosti bere.

 

Zdroj: ČNBpojištění / ČAP - Pojišťovny svazuje evropská regulace. Lidé by uvítali srozumitelnější pojistné podmínky

V Praze dne 25. září 2017

Evropská unie v posledních pár letech soustavně přijímá narůstající řadu právních aktů, které výrazně ovlivňují sektor pojišťovnictví.  Jsou jimi například pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR), pravidla o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pravidla o trzích finančních nástrojů (MiFID II), legislativní rámec pro distribuci pojištění v EU (IDD), nařízení o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs) apod.

Většina změn bude implementována do českého právního řádu do poloviny roku 2018 a povede k nárůstu rozsahu pojistných podmínek.

Česká asociace pojišťoven upozorňuje na to, že zvyšující se objem a složitost informačních povinností mohou podstatně omezit ochotu a schopnost spotřebitele zpracovávat poskytnuté informace a provádět dobře informovaná rozhodnutí.

Celý článek ZDE...důchodová reforma / ČNB - Upozornění týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření

Září 2019

Úvod

Podle ustanovení § 80 odst. 2, § 82 odst. 3 a § 82 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDPS“) povolení k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření platí pouze do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo zápis do seznamu nebo uděleno povolení. Oprávnění k činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 24 měsíců. Spolu se zaplacením správního poplatku zasílá plátce oznámení, za koho správní poplatek zaplatil.

V případě, že jsou dotčené subjekty držitelem oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu, v němž je také stanovena povinnost uhradit obnovovací poplatek, hradí se tento poplatek za každé oprávnění k činnosti zvlášť. V současnosti je obnovovací poplatek upraven rovněž zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.1)

ČNB v souladu s § 80 odst. 4 a § 82 odst. 4 ZDPS informuje o způsobu zaplacení správního poplatku a obsahu oznámení, jeho formě a způsobu zaslání....úvěry / Tomáš Nidetzký: Nebankovní poskytovatelé úvěrů musí mít nově licenci

Září 2017

Koncem loňského roku vstoupil v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru. Co je jeho hlavním cílem a jakou roli v něm má ČNB?

O tom si budeme povídat s Tomášem Nidetzkým, členem bankovní rady ČNB.

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/vlog_cnb/2017/20170927_nidetzky.htmldůchodová reforma / Češi očekávají od státu vyšší penze, než jaké v důchodu nakonec dostanou

19.9.2017

Podle průzkumu se každý druhý Čech mylně domnívá, že jeho důchod bude vyšší. Lidé si výši starobních důchodů příliš idealizují.tiskové zprávy / ČNB - Inflační očekávání finančního trhu

30.8.2017

Měření inflačních očekávání finančního trhu, jako standardní analytický přístup centrálních bank, zaujímá významné místo především v měnověpolitickém režimu tzv. inflačního cílení.

Rozhodování o měnově politických opatřeních centrální banky je založeno na analýze současného a predikci budoucího vývoje ekonomiky a faktorů, které tento vývoj ovlivňují. Prognóza inflace a tempa růstu ekonomiky jsou tedy klíčové veličiny ovlivňující budoucí nastavení měnové politiky. Mezi hlavní faktory vývoje pak lze zařadit vybrané indikátory finančního trhu, jako jsou úrokové sazby nebo měnový kurz.

Indikátory finančního trhu souhrnně odrážejí zejména ocenění různých finančních aktiv, resp. očekávání účastníků trhu na budoucí pohyb jejich cen ve vazbě na daný vývoj ekonomiky. Bezprostředně tak reagují na změnu podmínek na trhu způsobených např. měnově-politickým opatřením, zveřejněním aktuálních makroekonomických dat, exogenními šoky či politickou situací. Jejich okamžitá reakce na zveřejněné události činí úrokové sazby nebo měnový kurz vhodnými ukazateli změn v očekávání finančního trhu.

S cílem sledovat a vyhodnocovat změny predikce budoucího vývoje inflace, HDP, mezd a indikátorů finančního trhu zahájila ČNB pravidelné měření inflačních očekávání finančního trhu v květnu 1999. Cílem šetření mezi analytiky je získat jejich názor na očekávaný vývoj makroekonomických ukazatelů a jeho srovnání s prognózou ČNB. Skupina respondentů byla sestavena z analytiků velkých bank a brokerských firem, které vykazují jak na peněžním, tak kapitálovém trhu, vysokou aktivitu a kteří vyslovili souhlas ke spolupráci s ČNB. Formou standardizovaných formulářů (xls, 40 kB) se ČNB v pravidelných měsíčních periodách dotazuje na predikci vybraných indikátorů:...tiskové zprávy / Globální ekonomický výhled

Srpen 2017

Cílem tohoto dokumentu je koncentrovat informace aktuálních predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro hlavní světová ekonomická teritoria (tj. eurozóna, USA, Čína) a německou ekonomiku, jakožto nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Globální ekonomický výhled je doplněn vybranou analýzou zacílenou na aktuální téma ze světové ekonomiky.

Není-li uvedeno jinak, prezentovaná data1) jsou převzata z oficiálních předpovědí Consensus Forecasts (CF), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Evropské komise (EK), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Federálního rezervního systému (Fed), Evropské centrální banky (ECB), Deutsche Bundesbank (DBB), Institutu pro transformující se ekonomiky při centrální bance Finska (BOFIT), The Economist Intelligence Unit a Bank of Japan.

1) Odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB neručí za jejich správnost a kvalitu, pouze garantuje jejich aktuálnost.investice / Výzva pro klienty společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC)

18.8.2017

Česká národní banka informuje, že od bulharského orgánu dohledu nad finančním trhem (Financial Supervision Commission) obdržela následujícívýzvu pro klienty společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC):

Bulharský orgán dohledu nad finančním trhem (Financial Supervision Commission) dne 5. 7. 2017 jmenoval Natalii Angelovou Kumpikovou správkyní společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC).

Toto opatření navazuje na odnětí licence společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC), ke kterému došlo 14. 7. 2014.

Z informací bulharského regulátora vyplývá, že klienti společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC) mají ze zákona právo kontaktovat správkyni a přihlásit u ní své pohledávky vůči výše uvedené společnosti, které vznikly před 14. 7. 2014. Pokud se klienti rozhodnou této možnosti využít, mají současně povinnost svůj smluvní vztah se společností Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC) doložit vhodnými dokumenty, a to nejpozději do 30. 9. 2017 na poštovní adresu: Natalia Angelova Kumpikova, 1, Slaveykov Sq, entr. A, 2nd floor, 1000, Sofia, Bulgaria. Kontaktovat správkyni lze také emailem na adrese Bulgariankumpikova@lyulinplaza.com....důchodová reforma / Ve druhém kvartálu si spoření na penzi sjednalo rekordních 61.550 lidí

18.8.2017

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí roku 2017. Na penzi si k 30. 6. tohoto roku spořilo celkem 4 488 963 účastníků, z toho 3 830 499 v transformovaných a 658 464 v účastnických fondech.

Penzijní společnosti spravovaly ve svých fondech prostředky v celkové výši 398,702 mld. Kč. Celkový počet účastníků doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech se od začátku roku zvýšil o 115 973, což představuje 21,4 %. V transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých se již nedá vstupovat, účastníci odchodem do penze logicky pozvolna ubývají.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření pobíralo na konci 2. čtvrtletí 2017 celkem 965 112 účastníků, tj. 21,5 % z celkového počtu.

 ...vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava