o nás
slovníček
výpočty
kalkulačka
EU
personalistika a management
FAQ
napište nám

finanční gramotnost


důchodová reforma / 25 tisíc českých seniorů nemá penzi ani 5 000 korun

Říjen 2017

Alarmující údaje zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení.daně / Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

12.10.2017

isková zpráva Finanční správy

Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb a další. Jejím cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi.

Celé znění informace o daňových povinnostech poskytovatelů ubytovacích služeb naleznete: Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)

Zdroj: MFdůchodová reforma / Důležitá data z oblasti důchodů za rok 2016 shrnuje statistická ročenka ČSSZ

 

Říjen 2017

Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ.

Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Např. v kapitole o vyplácených důchodech je uvedeno, kolik bylo k 31. 12. 2016 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Soubor vyplácených důchodů je popsán i v členění podle krajů, průměrné výše důchodu, průměrného věku důchodce a podle druhu důchodu. Sestavy zároveň uvádějí zastoupení žen a mužů.

Údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech jsou rozšířeny o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO)....tiskové zprávy / čnBlog – Proč ČNB není jedno, kdo si bere hypotéku

04. 10. 2017

čnBlog – Proč ČNB není jedno, kdo si bere hypotéku

Simona Malovaná z odboru finanční stability přibližuje čtenářům, co ČNB motivovalo k tomu, aby začala více sledovat, kdo a jak vysoký úvěr si na pořízení nemovitosti bere.

 

Zdroj: ČNBpojištění / ČAP - Pojišťovny svazuje evropská regulace. Lidé by uvítali srozumitelnější pojistné podmínky

V Praze dne 25. září 2017

Evropská unie v posledních pár letech soustavně přijímá narůstající řadu právních aktů, které výrazně ovlivňují sektor pojišťovnictví.  Jsou jimi například pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR), pravidla o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pravidla o trzích finančních nástrojů (MiFID II), legislativní rámec pro distribuci pojištění v EU (IDD), nařízení o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs) apod.

Většina změn bude implementována do českého právního řádu do poloviny roku 2018 a povede k nárůstu rozsahu pojistných podmínek.

Česká asociace pojišťoven upozorňuje na to, že zvyšující se objem a složitost informačních povinností mohou podstatně omezit ochotu a schopnost spotřebitele zpracovávat poskytnuté informace a provádět dobře informovaná rozhodnutí.

Celý článek ZDE...důchodová reforma / ČNB - Upozornění týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření

Září 2019

Úvod

Podle ustanovení § 80 odst. 2, § 82 odst. 3 a § 82 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDPS“) povolení k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření platí pouze do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla provedena registrace nebo zápis do seznamu nebo uděleno povolení. Oprávnění k činnosti se obnoví po zaplacení správního poplatku, a to vždy na dalších 24 měsíců. Spolu se zaplacením správního poplatku zasílá plátce oznámení, za koho správní poplatek zaplatil.

V případě, že jsou dotčené subjekty držitelem oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu, v němž je také stanovena povinnost uhradit obnovovací poplatek, hradí se tento poplatek za každé oprávnění k činnosti zvlášť. V současnosti je obnovovací poplatek upraven rovněž zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.1)

ČNB v souladu s § 80 odst. 4 a § 82 odst. 4 ZDPS informuje o způsobu zaplacení správního poplatku a obsahu oznámení, jeho formě a způsobu zaslání....úvěry / Tomáš Nidetzký: Nebankovní poskytovatelé úvěrů musí mít nově licenci

Září 2017

Koncem loňského roku vstoupil v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru. Co je jeho hlavním cílem a jakou roli v něm má ČNB?

O tom si budeme povídat s Tomášem Nidetzkým, členem bankovní rady ČNB.

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/vlog_cnb/2017/20170927_nidetzky.htmldůchodová reforma / Češi očekávají od státu vyšší penze, než jaké v důchodu nakonec dostanou

19.9.2017

Podle průzkumu se každý druhý Čech mylně domnívá, že jeho důchod bude vyšší. Lidé si výši starobních důchodů příliš idealizují.tiskové zprávy / ČNB - Inflační očekávání finančního trhu

30.8.2017

Měření inflačních očekávání finančního trhu, jako standardní analytický přístup centrálních bank, zaujímá významné místo především v měnověpolitickém režimu tzv. inflačního cílení.

Rozhodování o měnově politických opatřeních centrální banky je založeno na analýze současného a predikci budoucího vývoje ekonomiky a faktorů, které tento vývoj ovlivňují. Prognóza inflace a tempa růstu ekonomiky jsou tedy klíčové veličiny ovlivňující budoucí nastavení měnové politiky. Mezi hlavní faktory vývoje pak lze zařadit vybrané indikátory finančního trhu, jako jsou úrokové sazby nebo měnový kurz.

Indikátory finančního trhu souhrnně odrážejí zejména ocenění různých finančních aktiv, resp. očekávání účastníků trhu na budoucí pohyb jejich cen ve vazbě na daný vývoj ekonomiky. Bezprostředně tak reagují na změnu podmínek na trhu způsobených např. měnově-politickým opatřením, zveřejněním aktuálních makroekonomických dat, exogenními šoky či politickou situací. Jejich okamžitá reakce na zveřejněné události činí úrokové sazby nebo měnový kurz vhodnými ukazateli změn v očekávání finančního trhu.

S cílem sledovat a vyhodnocovat změny predikce budoucího vývoje inflace, HDP, mezd a indikátorů finančního trhu zahájila ČNB pravidelné měření inflačních očekávání finančního trhu v květnu 1999. Cílem šetření mezi analytiky je získat jejich názor na očekávaný vývoj makroekonomických ukazatelů a jeho srovnání s prognózou ČNB. Skupina respondentů byla sestavena z analytiků velkých bank a brokerských firem, které vykazují jak na peněžním, tak kapitálovém trhu, vysokou aktivitu a kteří vyslovili souhlas ke spolupráci s ČNB. Formou standardizovaných formulářů (xls, 40 kB) se ČNB v pravidelných měsíčních periodách dotazuje na predikci vybraných indikátorů:...tiskové zprávy / Globální ekonomický výhled

Srpen 2017

Cílem tohoto dokumentu je koncentrovat informace aktuálních predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro hlavní světová ekonomická teritoria (tj. eurozóna, USA, Čína) a německou ekonomiku, jakožto nejvýznamnějšího obchodního partnera České republiky. Globální ekonomický výhled je doplněn vybranou analýzou zacílenou na aktuální téma ze světové ekonomiky.

Není-li uvedeno jinak, prezentovaná data1) jsou převzata z oficiálních předpovědí Consensus Forecasts (CF), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Evropské komise (EK), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Federálního rezervního systému (Fed), Evropské centrální banky (ECB), Deutsche Bundesbank (DBB), Institutu pro transformující se ekonomiky při centrální bance Finska (BOFIT), The Economist Intelligence Unit a Bank of Japan.

1) Odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB neručí za jejich správnost a kvalitu, pouze garantuje jejich aktuálnost.investice / Výzva pro klienty společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC)

18.8.2017

Česká národní banka informuje, že od bulharského orgánu dohledu nad finančním trhem (Financial Supervision Commission) obdržela následujícívýzvu pro klienty společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC):

Bulharský orgán dohledu nad finančním trhem (Financial Supervision Commission) dne 5. 7. 2017 jmenoval Natalii Angelovou Kumpikovou správkyní společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC).

Toto opatření navazuje na odnětí licence společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC), ke kterému došlo 14. 7. 2014.

Z informací bulharského regulátora vyplývá, že klienti společnosti Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC) mají ze zákona právo kontaktovat správkyni a přihlásit u ní své pohledávky vůči výše uvedené společnosti, které vznikly před 14. 7. 2014. Pokud se klienti rozhodnou této možnosti využít, mají současně povinnost svůj smluvní vztah se společností Interactive Company JSC (dříve Global Markets JSC) doložit vhodnými dokumenty, a to nejpozději do 30. 9. 2017 na poštovní adresu: Natalia Angelova Kumpikova, 1, Slaveykov Sq, entr. A, 2nd floor, 1000, Sofia, Bulgaria. Kontaktovat správkyni lze také emailem na adrese Bulgariankumpikova@lyulinplaza.com....důchodová reforma / Ve druhém kvartálu si spoření na penzi sjednalo rekordních 61.550 lidí

18.8.2017

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí roku 2017. Na penzi si k 30. 6. tohoto roku spořilo celkem 4 488 963 účastníků, z toho 3 830 499 v transformovaných a 658 464 v účastnických fondech.

Penzijní společnosti spravovaly ve svých fondech prostředky v celkové výši 398,702 mld. Kč. Celkový počet účastníků doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech se od začátku roku zvýšil o 115 973, což představuje 21,4 %. V transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých se již nedá vstupovat, účastníci odchodem do penze logicky pozvolna ubývají.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření pobíralo na konci 2. čtvrtletí 2017 celkem 965 112 účastníků, tj. 21,5 % z celkového počtu.

 ...důchodová reforma / Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

Srpen 2017

„Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb.

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

Vysvětlivky:

„r“ znamená rok...důchodová reforma / 214 miliard. Takové byly příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ke konci června

Srpen 2017

Od ledna do června letošního roku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybrala na pojistném na sociální zabezpečení bezmála 214 mld. Kč, naproti tomu na důchodech a dávkách nemocenského pojištění vyplatila 220 mld. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji na sociální zabezpečení činil k 30. 6. 2017 cca 6 mld. Kč, což je takřka o polovinu nižší číslo ve srovnání se stejným obdobím před dvěma roky. ČSSZ na konci června dosáhla úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení ve výši 99,5 %.

Inkaso pojistného na důchodové pojištění činilo od počátku roku rekordních 198 mld. Kč. Výdaje na důchodové dávky činily 205 mld. Kč, z toho na starobní důchody bylo vyplaceno 166 mld. Kč. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění byly ve výši 16 mld. Kč. Dávky nemocenského pojištění byly vyplaceny v objemu 15 mld. Kč, z toho na nemocenské bylo vyplaceno 10 mld. Kč.

Z údajů ČSSZ dále vyplývá, že evidovala přes 278 tisíc zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali 4,5 milionu zaměstnanců. Osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) bylo na konci června 992 tisíc, z nich si více než dvě třetiny platily zálohy na důchodové pojištění....důchodová reforma / 11 807. Takový byl průměrný starobní důchod na konci června

Srpen 2017

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letos k 30. červnu činila průměrná výše starobního důchodu 11 807 Kč a úřad vyplatil celkem přes 3,6 mil. všech druhů důchodů, z toho přes 95 tisíc důchodů náleželo klientům žijícím v zahraničí.

ČSSZ na konci června evidovala cca 2,4 miliony starobních důchodců žijících v ČR, z toho jedné čtvrtině z nich byl v minulosti přiznán na základě jejich žádosti předčasný starobní důchod. Průměrná výše starobního důchodu vypláceného mužům byla o cca 2 300 Kč vyšší – muži pobírali starobní důchod v průměrné výši 13 033 Kč, ženy pak ve výši 10 728 Kč.

 

 ...vzdělávání
koučink
zajímavá literatura
fotogalerie
volný čas
student point
tiskové zprávy
zákony
komentáře Pavla Kohouta
komentáře Pavla Vosoby
Finanční gramotnost
 

Vsechna práva vyhrazena • webmaster • Autorská prava